Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.อุบล

DSC_0943
DSC_0948
DSC_0951
DSC_0960
DSC_0964
DSC_0965
DSC_0971
DSC_0974
DSC_0979
DSC_0988
DSC_0989
DSC_0990
DSC_0992
DSC_0993
DSC_0994
DSC_0998
DSC_0999
DSC_1000
DSC_1001
DSC_1003
DSC_1005
DSC_1006
DSC_1008
DSC_1013
DSC_1018
DSC_1020
01/26 
start stop bwd fwd
                                                                                                                                             ภาพกิจกรรมวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยการนำของผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ได้นำคณะครูและนักเรียน        ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลังเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.