Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม

5601412-2494-11
5601412-2494-13
5601412-2494-14
5601412-2494-15
5601412-2494-16
5601412-2494-17
5601412-2494-20
5601412-2494-24
5601412-2494-3
5601412-2494-30
5601412-2494-32
5601412-2494-33
5601412-2494-39
5601412-2494-4
5601412-2494-43
5601412-2494-5
5601412-2494-6
01/17 
start stop bwd fwd

 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านน้ำคำ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เดินทางไกล
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ โดยการนำของ ผอ.ไสว  โสภาศรี

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลังเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.