Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

ทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

ทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560
สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2560
โรงเรียน บ้านน้ำคำ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

98 บ้านน้ำคำ 10 2 2 1 15 - - พระธาตุฯ
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเข็มจิรา พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปัญญากร สุปัตติ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูศักดิ์ แสงศร นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายขวัญชัย เสมอเชื้อ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นางทองใบ บุญยี่ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพงศกร กุมชาติ นางทองใบ บุญยี่   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายฐาปกรณ์ ประพันธ์ประชา นางทองใบ บุญยี่ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอิษยา พรมดี นางทองใบ บุญยี่   89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณถชล มิ่งสอน นางสุพัชรี รินทร รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 82.60   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงปาลิตา ไชยปัญญา นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงวริศรา บุญหวาน นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงสาริณี แสงศร นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกรรณิการ์ มิมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายภควัต ชมภูประเสริฐ นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคามิน ค้ำคูณ นายนิพนธ์ ดวงมาลา   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนันทวัน ทองสาย นายทัตเทพ ชาลี   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน นายนิพนธ์ ดวงมาลา   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมนตรี บุตรงาม นายทัตเทพ ชาลี   80.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายวิชชากร สุ่มมาตย์ นางทองใบ บุญยี่ รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา นางทองใบ บุญยี่   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนภสิทธ์ุ ขุมทอง นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนาคิม สุปัตติ นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภัทรพล เครือบุตร นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเปรมินทร์ ธรรมฤทธิ์ นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐกมล หมุนดี นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงชลธิชา แดงดี นางทองใบ บุญยี่ รร. 63.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอนุชญา บุญหวาน นางทองใบ บุญยี่   63.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงธัญชนก ละมุล นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 11.00   แจ้งแก้ไข

** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)

วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2559

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดย นายไสว โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
และเพื่อส่งเสริมความรักความกตัญญูให้ลูกได้แสดงออกต่อแม่
593301002208-0587-31
593301002208-0587-32
593301002208-0587-33
593301002208-0587-34
593301002208-0587-35
593301002208-0587-36
593301002208-0587-37
593301002208-0587-38
593301002208-0587-39
593301002208-0587-40
593301002208-0587-41
593301002208-0587-42
593301002208-0587-43
593301002208-0587-47
593301002208-0587-48
593301002208-0587-49
593301002208-0587-50
593301002208-0587-51
593301002208-0587-52
593301002208-0587-53
593301002208-0587-54
593301002208-0587-55
593301002208-0587-56
593301002208-0587-57
593301002208-0587-58
593301002208-0587-59
593301002208-0587-60
593301002208-0587-61
593301002208-0587-62
593301002208-0587-63
593301002208-0587-64
593301002208-0587-65
01/32 
start stop bwd fwd

วันอาสาฬหบูชา59

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์
แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้
เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป
สมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา
ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม
นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรก
จึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตร
แห่งการแผ่ขยายธรรมจักร โรงเรียนบ้านน้ำคำได้นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบิติธรรม ที่วัดบ้านยาง
Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/vhost/ssk014/public_html/images/Buchaday59


วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
ชวนทุกคนมาอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกันค่ะ

593301002207-0535-10
593301002207-0535-11
593301002207-0535-12
593301002207-0535-13
593301002207-0535-14
593301002207-0535-15
593301002207-0535-16
593301002207-0535-17
593301002207-0535-18
593301002207-0535-19
593301002207-0535-20
593301002207-0535-21
593301002207-0535-22
593301002207-0535-23
593301002207-0535-24
593301002207-0535-25
593301002207-0535-26
593301002207-0535-27
593301002207-0535-28
593301002207-0535-29
593301002207-0535-30
593301002207-0535-31
593301002207-0535-32
593301002207-0535-33
593301002207-0535-4
593301002207-0535-5
593301002207-0535-6
593301002207-0535-7
593301002207-0535-8
593301002207-0535-9
01/30 
start stop bwd fwd


เรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้าน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ได้นำคณะครู นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุลาล 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษานอกสถานที่ สวนผลไม้ที่อำเภอกันทรลักษ์ ผามออีแดง
น้ำตกสำโรงเกียรติ และวัดล้านขวด จังหวัดศรีสะเกษ 593301002207-0431-1
593301002207-0431-10
593301002207-0431-11
593301002207-0431-12
593301002207-0431-13
593301002207-0431-14
593301002207-0431-15
593301002207-0431-16
593301002207-0431-17
593301002207-0431-18
593301002207-0431-19
593301002207-0431-2
593301002207-0431-20
593301002207-0431-21
593301002207-0431-22
593301002207-0431-23
593301002207-0431-24
593301002207-0431-25
593301002207-0431-26
593301002207-0431-27
593301002207-0431-28
593301002207-0431-29
593301002207-0431-3
593301002207-0431-32
593301002207-0431-36
593301002207-0431-37
593301002207-0431-38
593301002207-0431-39
593301002207-0431-4
593301002207-0431-5
593301002207-0431-6
593301002207-0431-7
593301002207-0431-8
593301002207-0431-9
01/34 
start stop bwd fwd


หมวดหมู่รอง

Administratorเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.