Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

การปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล ๑,๒

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยการนำของ นายไสว โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความร่วมมือของ
ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้น อนุบาล ๑ และ ชั้น
อนุบาล ๒ เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนาของเด็กมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐บาท

 

DSC_2298
DSC_2300
DSC_2301
DSC_2302
DSC_2303
DSC_2305
DSC_2306
DSC_2308
DSC_2309
DSC_2310
DSC_2316
DSC_2317
DSC_2318
DSC_2319
01/14 
start stop bwd fwdเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.