Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

ประชุมสัญจรกลุ่มเมืองพระธาตุ

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ให้บริการด้านสถานที่ในการประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรองในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายสมสุข สายเพชร ประธานกลุ่ม เป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT และ LAS สำหรับนักเรียนในกลุ่ม

 

5801402-4937-1
5801402-4937-11
5801402-4937-13
5801402-4937-15
5801402-4937-16
5801402-4937-17
5801402-4937-3
5801402-4937-4
5801402-4937-5
5801402-4937-6
5801402-4937-8
5801402-4937-9
01/12 
start stop bwd fwd
      เผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.