Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

เลือกตั้งประธานสภาสนักเรียนปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่โรงเรีบยบ้านน้ำคำเป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ
ดำเนินไปด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีทั้งผู้นำและผู้ตาม เป็นเวทีทที่นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
นับว่าเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
5801406-5247-1
5801406-5247-10
5801406-5247-11
5801406-5247-12
5801406-5247-13
5801406-5247-14
5801406-5247-15
5801406-5247-16
5801406-5247-2
5801406-5247-3
5801406-5247-4
5801406-5247-5
5801406-5247-6
5801406-5247-7
5801406-5247-8
5801406-5247-9
01/16 
start stop bwd fwd

 

Administratorเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.