Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

กิจกรรมไหว้ครู58

11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี คณะครูและ นักเรียนร่วมกิจกรรมพิธิไหว้ครู
ของนักเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำ ประธานนักเรียนนำนักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูตามลำดับขั้นตอน
จนเสร็จกิจกรรมเป็นการเริ่มต้นการเรียนและการสอนในปีการศึกษา 2558 อย่างมีความพร้อมทั้งนักเรียนและคุณครู5801406-5242-1
5801406-5242-10
5801406-5242-11
5801406-5242-12
5801406-5242-13
5801406-5242-14
5801406-5242-15
5801406-5242-16
5801406-5242-17
5801406-5242-18
5801406-5242-19
5801406-5242-2
5801406-5242-20
5801406-5242-24
5801406-5242-25
5801406-5242-26
5801406-5242-27
5801406-5242-29
5801406-5242-30
5801406-5242-31
5801406-5242-32
5801406-5242-33
5801406-5242-34
5801406-5242-37
5801406-5242-38
5801406-5242-39
5801406-5242-4
5801406-5242-40
5801406-5242-44
5801406-5242-45
5801406-5242-46
5801406-5242-47
5801406-5242-48
5801406-5242-49
5801406-5242-5
5801406-5242-50
5801406-5242-51
5801406-5242-52
5801406-5242-53
5801406-5242-54
5801406-5242-55
5801406-5242-56
5801406-5242-57
5801406-5242-58
5801406-5242-59
5801406-5242-6
5801406-5242-60
5801406-5242-63
5801406-5242-64
5801406-5242-65
5801406-5242-66
5801406-5242-67
5801406-5242-68
5801406-5242-69
5801406-5242-7
5801406-5242-70
5801406-5242-8
5801406-5242-9
01/58 
start stop bwd fwd
เผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.