Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

ภาพกิจกรรมวันครู ปี 2557

 

DSC_0269
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0274
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0309
DSC_0316
DSC_0317
01/10 
start stop bwd fwd
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น และ หนึ่งแสนครูดี  
สมาคมผู้บริหารอำเภอเมือง และ สพป.ศก.๑  

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลังเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.